1. Đăng kí Nhà Cung Cấp
Thông tin Nhà Cung Cấp: mọi Tài liệu, chỉ dẫn, Mẫu Yêu cầu Dịch vụ của Công ty đã điền đầy đủ, các quy cách, mã số, yêu cầu, mẫu mã, số đo và các thông tin và tài liệu khác do Nhà Cung Cấp cung cấp và cần thiết cho việc thực hiện Dịch vụ.
Thông tin Bảo mật: mọi thông tin không công khai được trao đổi giữa các Bên, bao gồm nhưng không giới hạn đến các dữ liệu, bí quyết, thiết kế, phác thảo, hình chụp, phương án, bản vẽ, quy cách, sơ đồ, ý tưởng, ý niệm, báo cáo, sách hướng dẫn, vật mẫu, bí mật thương mại, nhãn hiệu hàng hóa, các logo công ty, các nguồn và mã đối tượng, các thông tin kinh doanh và tiếp thị, và mọi thông tin độc quyền dưới mọi hình thức dù bằng văn bản hoặc lời nói.
Khi khai báo đầy đủ thông tin cần của Nhà Cung Cấp sẽ gửi yêu cầu cho Admin, Admin sẽ xác nhận để trở thành NCC
2. TUYÊN BỐ VÀ ĐẢM BẢO:
Nhà Cung Cấp tuyên bố, cam kết, đảm bảo rằng: Hàng hóa cung cấp (và việc sản xuất, đóng gói, lưu kho, xử lý, vận chuyển theo đó):
a. Sẽ tuân thủ theo tất cả pháp luật, quy định, quy tắc và hướng dẫn của quốc gia nơi sản xuất hàng hóa và nơi hàng hóa được giao đến,
b. Sẽ phù hợp với đặc tính kỹ thuật, bản vẽ, hàng mẫu hoặc những mô tả khác được thể hiện trong Đơn Hàng hoặc được cung cấp hoặc được chấp thuận bởi Bên Mua,
c. Có thể tiêu thụ, đáp ứng về chất lượng và làm bằng nguyên vật liệu và tay nghề tốt và không có khuyết điểm.
d. Nếu được đặt hàng cho một mục đích cụ thể thì hàng hóa được cung cấp phải phải phù hợp và đầy đủ với mục đích đó,
e. Trong trường hợp không có quy định các đặc tính kỹ thuật trái ngược, hàng hóa được cung cấp sẽ thuộc hạng tốt nhất và có chất lượng tốt nhất.Dịch vụ được thực hiện bởi những nhân viên lành nghề và chuyên nghiệp và tuân thủ tất cả pháp luật, quy định, quy tắc và hướng dẫn, và tất cả các yêu cầu về an toàn và những yêu cầu khác của Bên Mua đã được thông tin đến Nhà Cung Cấp. 
Nhà Cung Cấp sẽ:
a. Giao hàng hóa và thực hiện dịch vụ theo Đơn Hàng đúng hạn theo quy định tại mặt trước của Đơn Hàng;
b. Bằng chi phí của mình, Nhà Cung Cấp sẽ duy trì, giám sát tất cả các chương trình và sự đề phòng về an toàn và môi trường liên quan đến các dịch vụ và tuân thủ tất cả các quy định về an toàn, sức khỏe và môi trường của Bên Mua;
c. Bằng chi phí của mình, Nhà Cung Cấp sẽ xin phép và duy trì tất cả các giấy phép hoặc sự chấp thuận khác để cung cấp dịch vụ;
d. Bằng chi phí của mình, Nhà Cung Cấp sẽ cung cấp tất cả lao động, nguyên vật liệu, máy móc, trang thiết bị, công cụ, vận chuyển và những cơ sở vật chất khác và dịch vụ cần thiết để thực hiện và hoàn thành đúng Đơn Hàng, trừ khi được quy định khác tại mặt trước của Đơn Hàng;
e. Chịu trách nhiệm duy nhất đối với tất cả các phương thức và quy trình giao hàng và điều phối tất cả các khâu của dịch vụ, trừ khi được quy định khác tại mặt trước của Đơn Hàng;
f. Chịu trách nhiệm duy nhất về xử lý, vận chuyển và tiêu hủy tất cả các nguyên vật liệu, chất liệu và hóa chất mà Nhà Cung Cấp hoặc bất kỳ nhà thầu phụ nào mang đến cơ sở của Bên Mua và bất kỳ chất thải nào được sinh ra hoặc kết quả từ việc sử dụng những nguyên vật liệu, chất lượng và hóa chất nói trên;
g. Không thải ra và cho phép việc thải ra bất kỳ nguyên vật liệu, chất liệu và hóa chất (hoặc bất kỳ chất thải nào được sinh ra hoặc là kết quả từ việc sử dụng những nguyên vật liệu, chất liệu và hóa chất đó) tại cơ sở của Bên Mua;
h. Kiểm tra bất kỳ những trang thiết bị, công cụ, giàn giáo và/hoặc những nguyên vật liệu khác được cung cấp bởi Bên Mua (“Nguyên vật liệu Bên Mua”)
i. Không sử dụng bất kỳ Nguyên vật liệu Bên Mua nào trừ khi chúng phù hợp với mục đích sử dụng của chúng và sẽ trả lại tất cả Nguyên vật liệu Bên Mua cho Bên Mua với tình trạng như ban đầu; j. Chịu toàn bộ trách nhiệm về an toàn và quản lý người và tài sản bên trong khu vực của Bên Mua nơi thực hiện các dịch vụ ("Địa Điểm Dịch Vụ") và trong phạm vi có thể, tách biệt Địa Điểm Dịch Vụ khỏi phần còn lại của cơ sở của Bên Mua;
k. Cảnh báo các nhà thầu phụ và nhân viên, đại lý, đại diện, khách và khách tham quan về bất kỳ rủi ro, mối nguy, nguy hiểm nào, dù là tiềm ẩn hay rõ ràng, ("Nguy hiểm") liên quan đến Địa Điểm Dịch vụ và phần còn lại của cơ sở của Bên Mua;
l. Ít nhất một lần mỗi ngày, kiểm tra Địa điểm Dịch vụ về bất kỳ Nguy hiểm nào và loại bỏ bất kỳ Nguy hiểm nào hoặc, trong trường hợp bất kỳ Nguy hiểm nào không thể loại bỏ, Nhà Cung Cấp phải tư vấn cho Bên Mua và cảnh báo nhân viên của mình và khách về những Nguy hiểm đó.